GÄLLANDE STADGAR FÖR MÄLARDALENS RADIOSÄLLSKAP

§ 1  Föreningens syfte. Mälardalens Radiosällskap (MRS) är en ideell förening som har som syfte att utgöra en naturlig samlingspunkt för DX-are och andra radiointresserade i Storstockholmsområdet samt att propagera för DX-ing (distanslyssning på radio) och radiomediet i allmänhet.

§ 2  Inträde. Varje radiointresserad kan genom erläggande av medlemsavgift bli medlem i föreningen.

§ 3  Medlems rättigheter och skyldigheter.
       Medlem i föreningen har rätt:
        att erhålla QRG-bulletinen;
        att delta i föreningens verksamhet och utnyttja dess tjänster i övrigt;
        att med förslag- och rösträtt delta i föreningsstämma.
       Medlem i föreningen är skyldig:
        att följa bestämmelserna i dessa stadgar och beslut som fattas enligt
        dessa stadgar;
        att arbeta för föreningens sammanhållning och utveckling;
        att efter tid och förmåga delta i föreningsarbetet;
        att snarast betala beslutade avgifter;
        att inte bryta mot god sed inom DX-hobbyn eller medvetet skada den.

§ 4  Uteslutning. Medlem som gjort sig skyldig till grovt brott mot § 3 kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Längre dröjsmål med betalning av årsavgiften betraktas som ett grovt brott. Vid uteslutning återbetalas inte medlemsavgiften för återstående del av innevarande kalenderår.

§ 5  Utträde. Utträde kan ske efter anmälan till styrelsen. Vid utträde återbetalas inte medlemsavgift för återstående del av innevarande kalenderår.

§ 6  Återinträde. För återinträde i föreningen gäller § 2. Återinträdande medlem får inte ha ekonomiska skulder till föreningen.

§ 7  Föreningens organ. Föreningens beslutande organ är styrelsen och föreningsstämman.

§ 8  Styrelsen. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
       Styrelsens uppgifter:
        att företräda föreningen inför utomstående och myndigheter;
        att förvalta föreningens tillgångar;
        att handha föreningens bokföring;
        att föra medlemsförteckning;
        att överlämna viktigare frågor för beslut till föreningsstämman och att följa
        dess beslut;
        att fungera som valberedning inför ordinarie föreningsstämma;
        att i övrigt fullgöra de skyldigheter som framgår av dessa stadgar.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och huvudredaktör.

Endast föreningsmedlem kan väljas till styrelseledamot.

Styrelseledamöterna väljs för en tid av två (2) år. Styrelseledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma. År med jämt årtal väljs ordförande och sekreterare. År med udda årtal väljs vice ordförande, kassör och huvudredaktör.

Styrelsebeslut ska ske på styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Styrelseledamot som är förhindrad att delta i styrelsemöte får ersättas med styrelsesuppleant.

Styrelsemöte ska hållas minst två (2) gånger per år.

Varje styrelseledamot har en (1) röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet bland de närvarande. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. För beslut om uteslutning enligt § 4 fordras dock att fyra (4) ledamöter röstar för uteslutning.

Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Styrelseledamot har rätt till att få reservationer antecknade till protokollet. Mötesordföranden fungerar som justeringsman. Protokoll ska undertecknas av protokollförare och justeringsman. Protokoll ska efter justering hållas tillgängligt för föreningens medlemmar.

Styrelsemöte ska sammankallas av ordföranden. Sammankallande ska ske om styrelseledamot begär detta. Styrelseledamöter och suppleanter ska kallas minst tre (3) dagar före mötet. Styrelsemöte får dock hållas utan kallelse om samtliga ordinarie styrelseledamöter är närvarande.

§ 9  Styrelsesuppleanter. På den ordinarie föreningsstämman väljs en förste och en andre styrelsesuppleant. De väljs på en tid av ett (1) år. Endast föreningsmedlem kan väljas till styrelsesuppleant.

§ 10 Kommittéer mm. Föreningsstämman och styrelsen kan då så anses lämpligt för särskilda ändamål tillsätta kommittéer med en eller flera ledamöter. Instruktioner för dessa kommittéer fastställs av tillsättande organ.

§ 11 Firmateckning. Föreningens firma tecknas av hela styrelsen gemensamt. Styrelsen har dessutom rätt att ge en eller flera styrelseledamöter fullmakt att teckna föreningens firma.

§ 12 Räkenskapsår. Förenings räkenskapsår ska omfatta ett år: fr o m den 1 oktober t o m den 30 september nästföljande år. Räkenskapsåret kan dock avslutas vid annan tidpunkt om revisorerna önskar detta eller om den sista föreningsstämman i samband med föreningens upplösning beslutar så.

§ 13 Revision. För granskning av styrelsens verksamhet väljer ordinarie föreningsstämma två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter. De väljs på en tid av ett (1) år.

Som underlag för revisionen ska styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och övriga handlingar av betydelse vara revisorerna tillhanda senast fjorton (14) dagar efter räkenskapsårets utgång.

Revisorerna har rätt att ta del av protokoll, bokföring och övriga handlingar närhelst de önskar.

Revisorerna ska senast trettio (30) dagar efter räkenskapsårets utgång återlämna erhållna handlingar till styrelsen samt skriftlig revisionsberättelse.

§ 14 Ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma ska hållas under november månad.

Skriftlig kallelse ska sändas ut till samtliga föreningsmedlemmar av styrelsen senast trettio (30) dagar före föreningsstämman. De handlingar som ska behandlas (möteshandlingarna), såsom verksamhets- och revisionsberättelse, ska sändas ut senast sju (7) dagar före föreningsstämman.

Följande ärenden ska förekomma vid ordinarie föreningsstämma:
a) anteckning av närvarande medlemmar och ombud
b) godkännande av kallelsen
c) val av mötesordförande och protokollförare för föreningsstämman samt två (2)
    justeringsmän (som även ska fungera som rösträknare)
d) godkännande av dagordningen
e) styrelsens verksamhetsberättelse
f) revisionsberättelsen
g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
h) behandling av motioner och propositioner
i) fastställande av verksamhetsplan för kommande kalenderår
j) fastställande av medlemsavgiften för kommande kalenderår
k) val av styrelseledamöter och suppleanter
l) val av revisorer och revisorssuppleanter
m) övriga ärenden

På föreningsstämman får inte beslut fattas i andra ärenden än de som i förväg angivits i möteshandlingarna.

Varje medlem har en (1) röst vid föreningsstämman. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Vid personval sker dock lottning vid lika röstetal. Styrelseledamot har inte rösträtt vid val av revisorer och revisorssuppleanter eller vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Frånvarande medlem får anlita annan medlem som sitt ombud på föreningsstämman. Ingen får dock vara ombud för mer än en (1) medlem. Den som vill fungera som ombud vid föreningsstämma ska styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt.

Röstning vid föreningsstämman sker öppet. Sluten omröstning ska ske om någon begär detta.

Vid föreningsstämma ska protokoll föras. Medlem har rätt att få reservationer antecknade till protokollet. Protokoll ska undertecknas av protokollförare och justeringsmän. Protokollet ska efter justering hållas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 15 Extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma sammankallas då styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.

Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma ska sändas ut till samtliga föreningsmedlemmar av styrelsen senast fjorton (14) dagar före föreningsstämman. De handlingar som ska behandlas (möteshandlingarna) ska sändas ut senast sju (7) dagar före föreningsstämman.

För extra föreningsstämma gäller § 14, styckena 4-8.

§ 16 Motioner. Motion avsedd att behandlas på föreningsstämma ska vara styrelsen till handa senast fjorton (14) dagar före stämman. Styrelsen ska till föreningsstämman avge egna yttranden över inkomna motioner.

§ 17 Klubbtidning. Styrelsen ansvarar för utgivningen av klubbtidningen QRG-bulletinen.

Skriftlig kallelse till föreningsstämman får ske i QRG-bulletinen. Meddelanden och beslut som publiceras i denna betraktas som kända.

§ 18 Upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kräver två tredjedels (2/3) majoritet av de närvarande inklusive ombudsröster på två på varandra följande föreningsstämmor med minst trettio (30) dagars mellanrum.

Föreningens tillgångar ska vid upplösning användas på det sätt som beslutas av den sista föreningsstämman.

§ 19 Stadgeändring. Stadgeändring ska fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet.

Ändring av § 18 och § 19 kan endast ske på det sätt som anges i § 18 angående föreningens upplösning.

En kopia av stadgarna kan hämtas här.